Menu
Your Cart

Privacy Policy

“Сладур“ ЕООД Ви информира, че е регистриран администратор на лични

данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените

на “Сладур“ ЕООД данни са лични и попадат под специален режим на защита по

смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и

вътрешните правила на “Сладур“ ЕООД“Сладур“ ЕООД обработва лични данни по

силата на закон и за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и

интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в

качеството си на администратора на личните данни.


“Сладур“ ЕООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва,

съхранява и използва предоставените лични данни в рамките на законово уредените

срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.


“Сладур“ ЕООД Ви информира., че предоставя личните данни на държавни,

общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически

лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба,

когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като

участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните

права и интереси на “Сладур“ ЕООД. Информираме Ви, че при спазване на

вътрешните правила на “Сладур“ ЕООД имате право на достъп и право на коригиране

на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както

и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите

лични данни за различни от посочените цели.


Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на

тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите

стандарти за качество и професионализъм. Ние поемаме задължение и за в

бъдеще да използваме Вашите лични данни само и единствено за ефективното

реализиране на Вашите законни права и интереси.


Емаил за контактно лице относно личните данни privacy@2rs.bg

Cookies
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More